Legislatívny proces aktualizácie právnych úprav

Legislatívny proces aktualizácie právnych úprav

Aktuálne prebieha legislatívny proces aktualizácie nasledovných právnych úprav:
Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vyhláška MZ SR č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a náležitosti návrhu na zaradenie prác do kategórií. Po ich zverejnení v zbierke zákonov Vás budeme informovať o prijatých legislatívnych zmenách.