Mimoriadna situácia

Mimoriadna situácia

Schválená bola novela zákona 355. Schválené znenie novely, ktoré bude publikované v zbierke nájdete na:
https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=477109

V čase mimoriadnej situácie na území SR môže nastať stav, kedy bude potrebné prijať do spoločnosti zamestnancov. Keďže bol výkon lekárskych prehliadok v súvislosti s prácou pozastavený, novelou Zákona NR SR č. 355/2007 Z.z., ktorá bola schválená v skrátenom legislatívnom konaní, bolo posúdenie zdravotnej spôsobilosti v čase krízovej situácie nahradené čestným vyhlásením. Jedná sa o bežné prijatie zamestnanca a prijatie zamestnanca, ktorý bude vykonávať epidemiologicky závažnú činnosť (práca s akýmikoľvek potravinami). Konkrétne:
a) posúdenie zdravotnej spôsobilosti fyzickej osoby, ktorá sa uchádza o zamestnanie,
b) potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti fyzickej osoby na vykonávanie epidemiologicky závažnej činnosti

Vzory čestného prehlásenia pre vstupnú prehliadku aj pre vstupnú prehliadku zamestnanca vykonávajúceho EZČ sú v prílohe zákona.
V čase krízovej situácie sa periodické posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu na základe posúdenia zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia a výsledkov lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci nevykonáva.

Respirátory s výdychovým ventilom slúžia na ochranu dýchacích orgánov pred látkami a zmesami, ktoré sú nebezpečné pre zdravie, a pred škodlivými biologickými faktormi podľa osobitného predpisu. Tieto respirátory nie je vhodné používať z dôvodu, že cez výdychový ventil môže unikať infekčné agens. Ak takéto respirátory zamestnanci mali pridelené, mali by mať respirátor prekrytý rúškom.
V novele bol pozastavený predaj respirátorov pre bežnú verejnosť, preto by mali zamestnanci prejsť na výlučné používanie rúšok. Výnimky sú uvedené v novele Zákona 355.

Ak ste zaviedli do praxe odporučenie ÚVZ SR merať teplotu pri vstupe do podniku, bolo vydané usmernenie, ktorým sa odporučilo ako postupovať pri nameraní zvýšenej telesnej teploty.
http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4167:usmernenie-ako-postupova-pri-merani-telesnej-teploty-a-pri-odhaleni-zvyenej-telesnej-teploty-pri-vstupe-do-nemocnic-a-do-priemyselnych-podnikov&catid=250:koronavirus-2019-ncov&Itemid=153