OHS logo

Dohľad nad pracovnými podmienkami

Zabezpečujeme:

hodnotenie zdravotného rizika pre pracovníkov z jednotlivých faktorov pracovného prostredia a vypracovávanie posudkov o riziku. Za základné považujeme štyri postupné kroky:

manažment rizika - triedenie rizík podľa ich závažnosti, určovanie priority riešení jednotlivých rizík a triedenie aj podľa možností ich eliminácie.

komunikácia rizika - tlmočenie výsledkov hodnotenia a klasifikácie rizika zástupcom manažmentu a zamestnancov. Po zvládnutí uvedeného procesu so zástupcami manažmentu a zamestnancov sa zúčastníme tvorby plánu opatrení, ktoré je potrebné na konkrétnych pracoviskách zabezpečiť.

© Pracovná zdravotná služba - OHS   /   e-mail: office@ohs.sk