OHS logo

Etika

Ako zdravotnícki pracovníci pokladáme za samozrejmosť dodržiavať pri našej práci utajovanie konkrétnych informácii o zdravotnom stave zamestnancov. Poskytovať ich budeme iba jednotlivcom, ktorých sa priamo týkajú. Pri zbere údajov, ich zaznamenávaní, uchovávaní a prenose budeme robiť opatrenia, aby nedošlo k „úniku“ týchto informácií. Zamestnávateľ má z hľadiska jednotlivcov právo iba na informáciu, či pracovník je alebo nie je zdravotne spôsobilý vykonávať konkrétnu prácu.

Zamestnávateľa a zamestnancov budeme informovať o výsledkoch kolektívneho hodnotenia zdravotného stavu, vrátane výsledkov kolektívnych expozičných testov vo vzťahu ku konkrétnym pracovným podmienkam.

Za dôverné informácie budeme považovať aj všetky údaje, ktoré sa pri svojej práci dozvieme o organizácii klientov (ako napr. údaje o pracovných priestoroch, výrobných technológiách a pracovných postupoch). V prípadoch vedeckej práce s využitím informácií o stave pracovného prostredia a výsledkov získaných pri dohľade nad zdravím dôjde k zverejneniu údajov iba po dohode so zamestnávateľom.

Pri svojej práci budeme dbať na svoju profesionálnu nezávislosť vo vzťahu ku všetkým účastníkom procesu starostlivosti o zdravie pracovíkov. Tento prístup budeme deklarovať aj v konkrétnych zmluvách so zamestnávateľmi.

© Pracovná zdravotná služba - OHS   /   e-mail: office@ohs.sk