OHS logo

Hodnotenie fyzickej záťaže vrátane merania lokálnej svalovej záťaže!

Ako jedna z mála pracovných zdravotných služieb na Slovensku sme schopní hodnotiť fyzickú záťaž pri práci vrátane merania lokálnej svalovej záťaže metódou integrovanej elektromyografie prístrojom EMG Holter analyzátor. Analýzou takto získaných podkladov sa vieme objektívne vyjadriť k miere lokálnej svalovej záťaže.

V rámci hodnotenia fyzickej záťaže pre účely kategorizácie prác hodnotíme súčastne celkovú fyzickú záťaž, lokálnu svalovú záťaž, pracovné polohy pri práci a manipuláciu s bremenami. V prípade výskytu konkrétnych podozrení na profesionálne ochorenia z DNJZ u zamestnancov, vykonáme cielené meranie a hodnotenie lokálnej svalovej záťaže, pracovných polôh a ďalších skutočností, ktoré môžu mať s výskytom ochorení súvislosť.

Pri meraní celkovej fyzickej záťaže využívame údaje z celozmenových záznamov srdcovej frekvencie získaných pomocou prístrojov Polar. Na ich základe vieme vypočítať celozmenový energetický výdaj a porovnať ich s prípustnými hodnotami. Na meranie lokálnej svalovej záťaže využívame už spomenutý EMG Holter analyzátor, pomocou ktorého snímame zaťažovanie svalových skupín predlaktí počas celej pracovnej činnosti. Po analýze záznamu sa vieme vyjadriť k vynakladaným priemerným svalovým silám / v % F max./ flexorov a extenzorov predlaktí v pomere k počtom pohybov ako aj k výskytu svalových síl nad 60% F max. Týmto spôsobom sa vieme jednoznačne vyjadriť, či pri danej práci dochádza k nadmernej a jednostrannej záťaži drobných svalov rúk a predlaktí. Pretože počas meranie robíme podrobnú celozmenovú časovú snímku pracovných činností, vieme zachytiť „kritické“ pracovné operácie s nadmernou svalovou záťažou a zamestnávateľovi tak doporučiť cielené organizačné, prípadne technické opatrenia na ich elimináciu. Podobne postupujeme pri hodnotení pracovných polôh, celkovej fyzickej záťaži a manipulácii s bremenami. Okrem EMG Holtera a Polarov využívame fotodokumentáciu, videozáznam a už spomenutý celozmenový podrobný časový snímok.

Pre hodnotenie jednej pracovnej činnosti, pri ktorej je celý pracovný cyklus zahrnutý v jednej pracovnej zmene, vykonávame obvykle dve celozmenové hodnotenia u dvoch zapracovaných zamestnancov.

cenova ponuka Vyžiadanie cenovej ponuky

© Pracovná zdravotná služba - OHS   /   e-mail: office@ohs.sk