OHS logo

Poskytovanie informácií

Za súčasť vzdelávania považujeme potrebnú výmenu informácii. Pôjde najmä o poskytovanie informácii

Zamestnancov budeme informovať o záveroch posúdenia zdravotnej spôsobilosti na prácu, o výsledkoch individuálnych vyšetrení zdravotného stavu vo vzťahu k expozícii faktorom pracovného prostredia a o konkrétnych rizikách v pracovnom procese.

Zamestnávateľom budeme poskytovať informácie  o záveroch posúdenia zdravotnej spôsobilosti zamestnancov na prácu, o dôvodoch potreby preradenia zamestnanca na iný druh práce a o záveroch dohľadu nad pracovnými podmienkami a nad zdravím zamestnancov.

Zástupcom zamestnancov pre bezpečnosť a komisiám bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci o záveroch dohľadu nad pracovnými podmienkami a nad zdravím zamestnancov a o skupinových výsledkoch posúdenia zdravotnej spôsobilosti zamestnancov na prácu.

Orgánom štátnej správy v oblasti verejného zdravotníctva o zdravotných rizikách pri práci a o výsledkoch kolektívneho posúdenia zdravotného stavu pracovníkov vo vzťahu k pracovnému prostrediu.

© Pracovná zdravotná služba - OHS   /   e-mail: office@ohs.sk