OHS logo

Legislatíva

Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol naposledy novelizovaný zákonom č. 204/2014 Z.z.. Hlavnou zmenou pre zamestnávateľov je znovuzavedenie povinnosti zabezpečiť pracovnú zdravotnú službu pre všetkých zamestnancov – bez ohľadu na kategóriu rizika.

Vyhláška MZ SR č. 208/2014 Z.z. o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, zložení tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú, a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť. Upravuje podrobnosti o výkone služby vrátane požiadaviek na odbornú spôsobilosť pracovníkov.

© Pracovná zdravotná služba - OHS   /   e-mail: office@ohs.sk