OHS logo

Ochrana a podpora zdravia

Podpora zdravia je nová dimenzia starostlivosti o zdravie rozpracovaná v dokumentoch SZO a nechápe sa iba ako osobná záležitosť každého jednotlivca Pre európsky priestor bol tento nový prístup definovaný v Luxemburskej deklarácii Podpora zdravia na pracoviskách (November 1997). Popisuje sa ako kombinované úsilie zamestnávateľov, zamestnancov a spoločnosti podporovať zdravie a pohodu v práci. Toto môže byť dosiahnuté kombináciou

Dobrý program podpory zdravia na pracovisku si nekladie za cieľ iba prevenciu chorôb z povolania, ochorení podmienených prácou a úrazov, ale aj pokles celkovej práceneschopnosti, pokles rizika zo srdcovocievnych ochorení, pokles fluktuácie, pokles úrazovosti a naopak zvýšenie produktivity a efektívnosti práce, ktoré prinesú návrat investícii vložených do programu. Na podporu zdravia je potrebné myslieť vo všetkých etapách a na všetkých úrovniach pracovného procesu.

© Pracovná zdravotná služba - OHS   /   e-mail: office@ohs.sk