OHS logo

Organizovanie 1. pomoci

Zamestnávateľ je v zmysle Zákona NR SR 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov §8 ods. 1 písm. a bod. 3 povinný zabezpečiť pravidelné školenie dostatočného počtu zamestnancov na poskytovanie prvej pomoci.

Aktívne sa budeme zúčastňovať na organizovaní systému prvej pomoci najmä vykonávaním periodických odborných školení vybraných zamestnancov. Pri konzultáciách s manažmentom organizácií budeme vplývať na celkovú organizáciu poskytovania 1. pomoci. Budeme brať do úvahy špecifické podmienky pracovísk, dostupnosť pracovísk pre RZP, počet zamestnancov, charakter pracovnej činnosti a podobne.

© Pracovná zdravotná služba - OHS   /   e-mail: office@ohs.sk