OHS logo

Spolupráca

Pri svojej činnosti budeme úzko spolupracovať s bezpečnostnotechnickou službou príslušného zamestnávateľa a po dohode vykonávať aj spoločné previerky pracovísk. Samozrejmosťou bude aj naša spolupráca so všetkými inštitúciami a pracoviskami, ktoré sa zaoberajú problematikou zdravia a bezpečnosti práce, resp. sú na tejto problematiky priamo, alebo nepriamo zainteresovaní. Pôjde najmä o

© Pracovná zdravotná služba - OHS   /   e-mail: office@ohs.sk