OHS logo

Zloženie tímu

Vedúcim tímu pracovnej zdravotnej služby a odborným garantom OHS je MUDr. Pavel Jakubis, MPH, ktorý má špecializáciu v odbore hygiena práce a pracovné lekárstvo so zameraním na preventívne pracovné lekárstvo a špecializáciu služby zdravia pri práci, absolvent štúdia Master of Public Health.

Riadiacim členom tímu je Mgr. Katarína Píšová so špecializáciou zdravie pri práci, absolventka Fakulty verejného zdravotníctva v Bratislave.

Ďalšími členmi tímu sú absolventi verejného zdravotníctva a odborníci iných špecializácií.

© Pracovná zdravotná služba - OHS   /   e-mail: office@ohs.sk