"Existuje tisíc CHORôB, ale iba jedno zdravie."

(Karl Ludwig Börne)

ZAMERIAVAME SA NA

DOHĽAD NAD ZDRAVÍM A PRACOVNÝMI PODMIENKAMI

ČÍTAJ VIAC

HODNOTENIE FYZICKEJ ZÁŤAŽE S VYUŽITÍM EMG HOLTEROV

ČÍTAJ VIAC

PORADENSTVO

ČÍTAJ VIAC

ŠKOLENIA 1. POMOCI

ČÍTAJ VIAC

VÝCHOVA A VZDELÁVANIE

ČÍTAJ VIAC

OCHRANA A PODPORA ZDRAVIA

ČÍTAJ VIAC
DOHĽAD NAD ZDRAVÝM A PRACOVNÝMI PODMIENKAMI

Dohľad nad zdravím zamestnancov formou lekárskeho vyšetrenia sa bude vykonávať: pred ich nástupom do práce, v pravidelných intervaloch pri vykonávaní rizikových prác, pri návrate do práce po polročnej absencii zo zdravotných dôvodov, pri akomkoľvek podozrení na ohrozenie ich zdravia, pri kontrolnom sledovaní vybraných ukazovateľov zdravotného stavu, pri ukončení práce, v určených intervaloch po skončení práce.

Využívať budeme už existujúce väzby medzi konkrétnymi zamestnávateľmi, zamestnancami a praktickými lekármi. Odbornú garanciu požadovanej úrovne lekárskych prehliadok bude zabezpečovať odborník v klinickom pracovnom lekárstve. Zabezpečíme ukladanie informácii z vykonaných prehliadok v osobných zdravotných záznamoch vo forme, ktorá umožní ich sledovanie v čase a spracovávanie pri analýze zdravotného stavu celých kolektívov. Zabezpečujeme hodnotenie zdravotného rizika pre pracovníkov z jednotlivých faktorov pracovného prostredia a vypracovávanie posudkov o riziku. Za základné považujeme štyri postupné kroky: identifikácia nebezpečenstva, hodnotenie vzťahu dávka – reakcia, hodnotenie expozície, klasifikácia rizika. Manažment rizika – triedenie rizík podľa ich závažnosti, určovanie priority riešení jednotlivých rizík a triedenie aj podľa možností ich eliminácie. Komunikácia rizika – tlmočenie výsledkov hodnotenia a klasifikácie rizika zástupcom manažmentu a zamestnancov. Po zvládnutí uvedeného procesu so zástupcami manažmentu a zamestnancov sa zúčastníme tvorby plánu opatrení, ktoré je potrebné na konkrétnych pracoviskách zabezpečiť.
HODNOTENIE FYZICKEJ ZÁŤAŽE S VYUŽITÍM EMG HOLTEROV

Ako jedna z mála pracovných zdravotných služieb dokážeme poskytnúť našim klientom za prijateľných cenových podmienok hodnotenie lokálnej fyzickej záťaže prostredníctvom elektromyografického vyšetrenia vynakladaných svalových síl /EMG prístroj – Holter/. Pomocou tohto vyšetrenia vieme identifikovať pracovné operácie, pri ktorých dochádza k nadlimitnému zaťažovaniu svalov horných končatín a navrhnúť zamestnávateľovi potrebné organizačné, resp. ergonomické úpravy na pracoviskách. Týmto spôsobom sa dá účinne predchádzať profesionálnym ochoreniam horných končatín z jednostranného a nadmerného zaťažovania, ktoré patria k najčastejším chorobám z povolania.

PORADENSTVO

Odbornú poradenskú činnosť pre zamestnávateľa a zamestnancov považujeme za jednu z hlavných funkcií PZS. Poradenstvo nechápeme ako samostatnú etapu pri výkone PZS, ale ako metódu komunikácie s manažmentom a zamestnancami počas všetkých etáp práce PZS.

Jednotlivé kroky budeme formulovať tak, aby boli splnené povinnosti zamestnávateľa dané legislatívou a čo by bolo vhodné zabezpečiť z hľadiska dôkladnej ochrany, resp. podpory zdravia, alebo zvýšenia pohody pri práci.
ŠKOLENIA 1. POMOCI

Zamestnávateľ je v zmysle Zákona NR SR 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov §8 ods. 1 písm. a bod. 3 povinný zabezpečiť pravidelné školenie dostatočného počtu zamestnancov na poskytovanie prvej pomoci.

Aktívne sa budeme zúčastňovať na organizovaní systému prvej pomoci najmä vykonávaním periodických odborných školení vybraných zamestnancov. Pri konzultáciách s manažmentom organizácií budeme vplývať na celkovú organizáciu poskytovania 1. pomoci. Budeme brať do úvahy špecifické podmienky pracovísk, dostupnosť pracovísk pre RZP, počet zamestnancov, charakter pracovnej činnosti a podobne.
VÝCHOVA A VZDELÁVANIE

Výchovu a vzdelávanie nechápeme iba ako samostatnú etapu našej práce, ale ako nedeliteľnú súčasť všetkých našich aktivít. O výchovné pôsobenie sa budeme usilovať pri našej poradenskej činnosti, komunikácii a manažmente rizika, pri lekárskych prehliadkach, pri organizovaní 1. pomoci, pri motivácii pre aktívnu účasť na programoch podpory zdravia a podobne.

Je nám jasné, že iba dobre informovaní a správne motivovaní zamestnanci budú aktívne chrániť svoje zdravie. Zameranie našich výchovných aktivít budeme usmerňovať podľa štruktúry a charakteru nedostatkov, ktoré zistíme v pracovnom prostredí a vo vedomostiach pracovníkov. Kontinuálne vzdelávanie členov OHS tímu považujeme za samozrejmosť.
OCHRANA A PODPORA ZDRAVIA

Podpora zdravia je nová dimenzia starostlivosti o zdravie rozpracovaná v dokumentoch SZO a nechápe sa iba ako osobná záležitosť každého jednotlivca Pre európsky priestor bol tento nový prístup definovaný v Luxemburskej deklarácii Podpora zdravia na pracoviskách (November 1997). Popisuje sa ako kombinované úsilie zamestnávateľov, zamestnancov a spoločnosti podporovať zdravie a pohodu v práci. Toto môže byť dosiahnuté kombináciou zlepšovaním pracovného prostredia a organizácie práce, podporovaním aktívnej účasti zamestnancov na aktivitách podporujúcich zdravie, podporou osobného rozvoja.

Dobrý program podpory zdravia na pracovisku si nekladie za cieľ iba prevenciu chorôb z povolania, ochorení podmienených prácou a úrazov, ale aj pokles celkovej práceneschopnosti, pokles rizika zo srdcovocievnych ochorení, pokles fluktuácie, pokles úrazovosti a naopak zvýšenie produktivity a efektívnosti práce, ktoré prinesú návrat investícii vložených do programu. Na podporu zdravia je potrebné myslieť vo všetkých etapách a na všetkých úrovniach pracovného procesu.

REFERENCIE

Medzi zákazníkov tímu OHS patria napríklad:

KONTAKT

Vedúcim tímu pracovnej zdravotnej služby a odborným garantom OHS je MUDr. Pavel Jakubis, MPH, ktorý má špecializáciu v odbore hygiena práce a pracovné lekárstvo so zameraním na preventívne pracovné lekárstvo a špecializáciu služby zdravia pri práci, absolvent štúdia Master of Public Health. Riadiacim členom tímu je Mgr. Katarína Píšová so špecializáciou zdravie pri práci, absolventka Fakulty verejného zdravotníctva v Bratislave. Ďalšími členmi tímu sú absolventi verejného zdravotníctva a odborníci iných špecializácií.

KANCELÁRIA

OHS, s.r.o.

Golfová 12 971 01 Prievidza IČO: 36715000 tel: +421 46 5439040

POŠTOVÝ KONTAKT

OHS, s.r.o.

Opatovce nad Nitrou 256 972 02 Opatovce nad Nitrou

MUDr. Pavel Jakubis, MPH

TEAM LEADER

office@ohs.sk

Mgr. Katarína Píšová

TEAM MANAGER

+421 907 141 668

katarina.pisova@ohs.sk