Legislatívny proces aktualizácie právnych úprav

Aktuálne prebieha legislatívny proces aktualizácie nasledovných právnych úprav:Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vyhláška MZ SR č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a…
Čítaj viac